Braeety-White-2
برايه تي ستور محفظة متنقلة يمكن من خلالها
سحب وايداع الاموال وشراء البطاقات الالكترونية