روش های پرداخت موجود
برنامه برايه تي روشهای پرداخت چندگانه مناسب برای همه کشورها دارد
بیشتر روش های پرداخت الکترونیکی و سایر روش های پرداخت موجود است که مهمترین آنها PayPal ، ویزا کارت ، MasterCard ، نقل و انتقال بانکی ، Western Union یا از طریق نمایندگان ما در سراسر جهان است.
لطفاً توجه داشته باشید که این صفحه به طور مداوم به روز می شود …