برايه تي فروشگاه تمام کارتهای الکترونیکی موجود در جهان را به کاربران اعطا می کند