Braeety-White-2-280x280
ئيستا دةتوانى له بازارى برايةتى
هةموو جوريكى كارت بو بةكارهينةراني بةردةسته بو كرين