كارتى برايةتى كارتيكى ئةلكترونيه پيشةكى پارةكه ددات كاردةكات لةسةر بازارى برايةتي
كارتي برايةتى بو پركردنةوه بةردةسته
جونيةتى بةكارهينانى بالانس
1 – بةشى هةلبژارتن دايبگره له بةشي سةرةكى وپاشان بو جزدان ، لةلاى جزدانةوه بهاى بالانس ديار دةبيت .
2 – ايكونى هةژمار دايبگره له بةشى سةرةكى بالانسةكةت دياردةبيت .